Dynasig - špičková řešení pro signalizaci

Česky English Deutsch

Vítejte na stránkách Dynasig, spol. s r.o.

Špičková řešení pro dopravní signalizaci

Home > Obchodní podmínky > Zákazníci > Reklamační řád
Reklamační řád

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

1.  Tento reklamační řád upravuje vzájemné vztahy mezi společností DYNASIG, spol. s.r.o. (dále jen prodávající) a další osobou (dále jen kupující), odebírající zboží od prodávajícího. Reklamační řád se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2.  Záruční a reklamační podmínky stanovené reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.

3.  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, případně jeho poruchy nebo jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

4.  Není-li stanoveno jinak, poskytuje prodávající záruční lhůtu na jakost prodávaných produktů po dobu 12 měsíců ode dne prodeje kupujícímu.

II. Převzetí zboží

1.  Kupující svým podpisem na dodacím listě stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas s Reklamačním řádem a reklamačními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá první dopravce.

2.  Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, tzn. provést kontrolu úplnosti zboží, jeho množství, neporušenosti a deklarovaných výrobních čísel a čísel šarží a porovnat je s dodacím listem, popř. doprovodnou dokumentací.

3.  Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

4.  Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče.

III. Oznámení vad

1.  Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při vynaložení odborně provedené prohlídky zjistit.

2.  Vady, které při převzetí zboží existovaly, avšak nebylo je zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, neboť se projevily později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

3.  Písemné oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu,jak se vady projevují.

4.  Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka:

 • Faktura a Dodací list, který slouží současně jako záruční list. Dostačující jsou i čísla těchto dokladů.
 • Záruční list - Pokud výrobce/dovozce vydává vlastní záruční listy platné pro uplatnění reklamace v ČR, jsou tyto nezbytným dokumentem pro přijetí zboží do reklamačního řízení.
 • Reklamační protokoly - V případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly.

IV. Místo uplatnění reklamace

1.  Kupující uplatní reklamaci v provozovně prodávajícího, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.

V. Předání a doprava reklamací

1.  Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.

VI. Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty a druhy reklamačních případů

VI.I. Zboží s výskytem závady během záruční doby

1.  Rozsah záruky : Na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to, že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení příslušných norem, pracovních postupů a výkonů.

2.  Délka záruky : Výše uvedené vlastnosti dodaného zboží jsou garantovány maximálně po dobu, která je uvedena na dodacím listu u jednotlivých druhů zboží, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.

3.  Odpovědnost za vady : Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží po převzetí kupujícím v níže uvedeném rozsahu. Má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že věc byla dodána v době, kdy byla předána prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající je dále zavázán odstranit na své náklady každou závadu, která vznikla na zboží konstrukční vadou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením výrobku, za něž nese odpovědnost. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí záruční doby. Takové vady jsou řešeny v režimu pozáručního placeného servisu.

4.  Nárok z odpovědnosti za vady : Kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pokud oznámí prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti o zjištěné závadě. Po obdržení této zprávy je prodávající oprávněn, pokud je k tomu v souladu s těmito podmínkami zavázán, podle své volby:

a) opravit vadné zboží (na opravu je poskytnuta záruka 6 měsíců)
b) vyměnit vadnou část výrobku
c) vyměnit nebo nahradit vadný produkt produktem stejným, nebo zbožím jiného výrobce, které má stejné nebo podobné parametry.

5.  Běh záruční lhůty : Záruční doba začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení (tedy o dobu záruční opravy). Dojde-li k výměně věci nebo vadné části výrobku, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc užíval.

6.  Vrácení k opravě / výměně : Pokud prodávající požádá o vrácení vadného zboží nebo jeho části k opravě v důsledku např. vadné série, je kupující povinen předmětné zboží bez zbytečného odkladu předat prodávajícímu. V případě, že kupující na tuto výzvu nebude reagovat a výrobek prodávajícímu ve stanovené lhůtě nepředá, ztrácí veškeré reklamační nároky. Nahrazené vadné díly, součásti nebo výrobky zůstávají majetkem prodávajícího.

7.  Odstranění závady svépomocí : Pokud kupující sám odstraní závadu, která vznikla v záruční době, je prodávající povinen poskytnout mu finanční nebo jinou náhradu jen tehdy, pokud k tomu dal předem písemně souhlas.

8.  Závazek ze záruky : Závazek prodávajícího z této záruky platí pouze pro takové závady, které se vyskytnou přesto, že jsou dodržovány veškeré pokyny stanovené v návodu k obsluze, zboží je používáno způsobem tam stanoveným, za obvyklých okolností a při dodržení stanovené péče. Nároky ze záruky nevznikají zejména v případě, že je zboží nesprávně nebo nevhodně seřízeno nebo nastaveno kupujícím nebo jím pověřenou osobou, v případě nesprávného zapojení nebo nesprávné a nedostatečné úpravy, nebo v případě změn na výrobku, které kupující provedl nebo dal provést třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Záruka se rovněž nevztahuje na normální opotřebování výrobku nebo jeho částí.

9.  Povinné dokumenty a náležitosti : Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně specifikovat závadu. S vadným výrobkem musí kupující předložit povinné základní údaje a dokumenty, kterými jsou:

 • číslo faktury a dodacího listu (nebo přímo faktura a dodací list);
 • záruční list;
 • vpřípadě opakované reklamace též reklamační protokol zpředchozího servisu.

10.  Stav reklamovaného zboží : Kupující je povinen předložit při reklamaci vadné zboží zabalené v obalu vhodném s ohledem na povahu reklamovaného zboží a případný způsob dopravy k prodejci.

10.  Výjimka ze záruky : Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, např. žárovky, suché články, atd. s výjimkou vad materiálu uplatněných do 4 dnů od data převzetí zboží kupujícím.

11.  Výdej zboží a ceny za skladování : Opravené zboží se vydává kupujícímu na základě jím předloženého originálu potvrzení o převzetí do opravy (reklamačního protokolu). V případě nezájmu kupujícího o opravené zboží či v případě prodlení s jeho převzetím, je prodávající oprávněn po uplynutí 3 měsíců po učinění výzvy k vyzvednutí zboží uskladněnou věc prodat za aktuální cenu na účet kupujícího. Prodávající jako skladovatel je oprávněn si z výtěžku prodeje věci odečíst skladné ve výši 500,- Kč.

VI.II Nesoulad při dodání zboží po převzetí

1.  Poškozené zboží : V případě, že kupující obdrží zboží, které je v okamžiku převzetí mechanicky či jinak viditelně poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit průkazným způsobem vedoucímu skladu nebo servisu prodávajícího. Při osobním odběru tak musí učinit ihned, při odběru prostřednictvím dopravní služby vždy písemně příslušnému zaměstnanci prodávajícího, a to do dvou pracovních dnů po obdržení zboží od přepravce. Zároveň je kupující povinen oznámit záležitost ihned i příslušnému dopravci a sepsat s ním protokol o škodě. Na pozdější oznámení či reklamace nebude brán zřetel a škody takto vzniklé nemohou být kryty.

2.  Neshoda dodávky : V případě neshody dodaného zboží s průvodními doklady (nekompletní dodávka či záměna zboží) platí postup stejný jako v předešlém ustanovení.

VII. Náhrada za neoprávněnou reklamaci

1.  Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek, nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 600,- Kč za každou započatou hodinu vykonané práce technika a v případě, že je zboží zasláno zákazníkovi prostřednictvím dopravce, i poplatek podle sazebníku tohoto dopravce. Není-li prodávající současně výrobcem reklamovaného zboží, hradí kupující veškeré náklady, vynaložené prodávajícím při jednání o reklamaci u výrobce.

2.  Za neoprávněnou reklamaci se považuje zejména, jestliže:

 • dojde na zboží k poškození štítku, výrobního čísla, typového označení, plomby nebo jiného vlastního označení prodávajícího;
 • dojde k mechanickému poškození zboží;
 • škoda byla způsobena v důsledku neodborné instalace, nesprávné obsluhy nebo nevhodným umístěním v podmínkách, které daly vzniknout škodě svojí vlhkostí, prašností, chemickými či fyzikálními vlivy nebo při provozu mimo rozsah pracovních teplot specifikovaných pro každý z dodávaných výrobků výrobcem;
 • závada byla způsobena nedovolenou manipulací se zbožím za chodu, nedostatečným nebo nesprávným zasunutím komponenty do příslušného konektoru, uvolněným cizím předmětem nebo závadou připojených komponent, které nejsou součástí výrobku a jejichž následkem je viditelné spálení součástek nebo plošného spoje výrobku;
 • škoda byla způsobena vyšší mocí (povodní, bleskem, požárem...), či připojením na síť 220-230V s kolísáním větším než 10%;
 • změna na zboží byla způsobena nevhodným zásahem do zboží a jeho konstrukce, případně činností neoprávněných osob;
 • došlo kporušení podmínek ze strany kupujícího, uvedených v záručním listě.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.  Tento reklamační řád je platný od okamžiku svého zveřejnění a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti. Prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu.