Dynasig - špičková řešení pro signalizaci

Česky English Deutsch

Vítejte na stránkách Dynasig, spol. s r.o.

Špičková řešení pro dopravní signalizaci

Home > Obchodní podmínky > Dodavatelé > Obecné obchodní podmínky na dodávky zboží
Obecné obchodní podmínky na dodávky zboží

Obecné obchodní podmínky na dodávky zboží

I. Úvodní ustanovení

1.  Tyto obecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní závazkové vztahy ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ) při nákupu zboží či služeb společností DYNASIG, spol. s.r.o. (dále jen kupující) od druhé strany (dále jen prodávající). Vztahy neupravené těmito Podmínkami se řídí obchodním zákoníkem v aktuálním znění, nesjednají-li kupující a prodávající takové vztahy odlišně.

2.  Nákup zboží či služeb probíhá vždy na základě kupní smlouvy, jejíž nezbytnou součástí je návrh na uzavření smlouvy, vydaný kupujícím (dále jen objednávka). K uzavření kupní smlouvy dojde:

a) písemným potvrzením objednávky prodávajícím bez výhrad, úprav či doplňků;

b) vystavením protinávrhu prodávajícím a jeho následným písemným přijetím kupujícím;

c) v případě, že prodávající dodá objednané zboží či služby v souladu s objednávkou, aniž by tuto objednávku písemně potvrdil, marným uplynutím lhůty pro odmítnutí takového plnění kupujícím z důvodu neexistence kupní smlouvy. Lhůta uvedená v předchozí větě činí 15 dnů ode dne převzetí dodávky kupujícím. Po uplynutí této lhůty nemůže kupující dodávku odmítnout, pokud se hmotný obsah dodávky shoduje s předmětem objednávky a dodávka je prosta vad.

3.  Uzavřením kupní smlouvy pozbývají platnost veškerá předchozí ujednání či korespondence.

II. Dodání zboží a služeb

1.  Prodávající se zavazuje splnit předmět dodávky sjednaný ve smlouvě, a to v množství, kvalitě, termínu a ceně tam dohodnuté, a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu této dodávky. Není-li cena ve smlouvě sjednána, dojde k uzavření smlouvy až zaplacením faktury, nebo jiným písemným projevem vůle kupujícího, z něhož bez jakýchkoli pochybností vyplývá, že s navrhovanou cenou souhlasí. Nedojde-li k takovému projevu vůle, má kupující právo dodávku odmítnout z důvodu neexistence smlouvy do třiceti dnů od data převzetí dodávky.

2.  Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě, jakosti, provedení a množství uvedeném ve smlouvě. Není-li ve smlouvě určena jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat v jakosti a provedení dle příslušné technické normy nebo v jakosti a provedení, odpovídajícím účelu stanovenému ve smlouvě nebo účelu, k němuž se zboží zpravidla používá. Jsou-li jakost a provedení určeny dle vzorku nebo předlohy, je prodávající povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, které mu kupující předložil. Vyplývá-li z povahy zboží, že jeho množství určené ve smlouvě je pouze přibližné, může činit rozdíl mezi množstvím určeným ve smlouvě a množstvím skutečně dodaným nejvýše 5% v obou směrech. Prodávající je povinen vždy zboží řádně zabalit, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

3.  Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je prodávající povinen předmět plnění dodat na adresu provozovny kupujícího. Dodávky zboží ze zahraničí se řídí pravidly INCOTERMS, platnými v okamžiku uzavření smlouvy. Nevyplývá-li ze smlouvy či povahy věci něco jiného, splní prodávající svou povinnost dodat zboží či služby okamžikem převzetí tohoto předmětu plnění pověřeným pracovníkem kupujícího.

4.  Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, rozumí se cenou zboží či služeb sjednaných ve smlouvě celá částka za dodané zboží či služby včetně dopravy do místa dodání a ceny za nevratné obaly či opotřebení vratných obalů.

5.  Je-li ve smlouvě dohodnuto, že dopravu na náklady kupujícího zajišťuje prodávající, a tato bude fakturována samostatně, je prodávající povinen zavázat přepravce, aby fakturu za přepravu vystavil nejdéle 5 dnů po jejím provedení a aby ve faktuře uvedl číslo této smlouvy.

6.  Nestanoví-li smlouva jinak, nemá prodávající nárok požadovat po kupujícím platbu dodávaného zboží a dopravného v hotovosti a nesmí zboží zasílat prostřednictvím obchodního balíku nebo na dobírku.

7.  Prodávající zodpovídá za soulad předmětu dodávky s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v den splnění. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, odpovídá prodávající také za soulad předmětu dodávky s příslušnými ČSN, které jsou považovány za součást smlouvy, byť nejsou obecně závazné ve smyslu zákona. Prodávající je povinen v případě, ze používání předmětu dodávky podléhá schválení státním orgánem nebo jiným orgánem stanoveným právním předpisem (například státní nebo autorizovanou zkušebnou) dodat úředně ověřený doklad o vydání takového schválení. V případě, že takovému schválení předmětná dodávka nepodléhá, je povinen dodat vyjádření příslušného státního orgánu stvrzující tuto skutečnost.

8.  Každá dodávka musí obsahovat dodací list s uvedením čísla smlouvy v číselné řadě kupujícího, uvedeného na lícní straně smlouvy. Dodávka bude doložena osvědčením o jakosti a kompletnosti, materiálovým atestem a jinou technickou dokumentací tvořící součást plnění, návodem k obsluze a údržbě v českém jazyce a záručním listem.

9.  Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží neobsahuje jedy, zvláště nebezpečné jedy, polychlorované bifenyly (PCB), azbest, chlor a fluor u rozpouštědel, rtuť a jiné těžké kovy.

10.  V případě, že kupující objednává zboží, které tyto látky obsahuje, je prodávající povinen ho na tuto skutečnost před uzavřením smlouvy upozornit. Zboží, které je podle zákona č. 356/2003 Sb., O chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, nebezpečnou látkou nebo přípravkem, je prodávající povinen dodat zboží v souladu s ustanoveními tohoto zákona a platných souvisejících předpisů ve správně označeném obalu a s příslušnými bezpečnostními listy. Pokud dodávaná chemická látka či přípravek nejsou podle tohoto zákona klasifikovány jako nebezpečné, dodá prodávající spolu se zbožím prohlášení, že chemická látka nebo přípravek nemá nebezpečné vlastnosti.

11.  Prodávající v dodacích listech uvede, zda jsou obaly, ve kterých je dodávka plněna, vratné či nikoliv. Nebude-li údaj vyplněn, je kupující oprávněn považovat obal za nevratný, zahrnutý do ceny dodávky. Prodávající je povinen odebrat od kupujícího zpět obaly a odpady z použitých výrobků, na které se vztahuje povinnost jejich zpětného odběru podle právních předpisů ČR a mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána.

III. Platební podmínky

1.  Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, vzniká prodávajícímu právo fakturovat smluvní cenu po úspěšném splnění dodávky. Splatnost faktur je 21 dní od prokazatelného doručení jejich originálu kupujícímu. Splatností se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

2.  Faktury musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení faktury a její číslo;
  • obchodní firmu a sídlo prodávajícího a kupujícího, přičemž jako obchodní firma a sídlo kupujícího bude uvedeno: DYNASIG, spol. s r.o., Kohoutovická 610/116, 641 00 Brno-Žebětín;
  • jméno a podpis oprávněné osoby prodávajícího;
  • IČ prodávajícího;
  • označení bankovního spojení prodávajícího, včetně označení peněžního ústavu a čísla účtu;
  • číslo objednávky v číselně řadě kupujícího;
  • datum vystavení faktury;
  • označení předmětu dodávky s uvedením fakturovaného množství;
  • fakturovanou částku a jednotkovou cenu za kus;
  • vypořádaní případně poskytnutých záloh

2.1.  Faktura bude dále splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a ObchZ. U plátců DPH budou faktury dále obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktury musí být ve formátu A4, jednostranné, na standardním kancelářském papíru gramáže 80 g/m2, zobrazitelné černobíle. Maximální rozsah faktury je 5 stran (případně další přílohy předány samostatně s vyznačením v předávacím protokolu).

3.  V případě, že faktura nebude splňovat výše uvedené náležitosti, nebude mít požadovanou formu nebo se bude vyznačovat jinými obsahovými závadami, je kupující oprávněn ji až do uplynutí doby splatnosti prodávajícímu vrátit bez provedení úhrady. Prodávající je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, běh nové lhůty splatnosti počíná od prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Faktura musí být doporučeným dopisem zaslána na adresu pro zasílání faktur dohodnutou ve smlouvě.

4.  Faktura nesmí být přiložena k zásilce. Při porušení této zásady není kupující odpovědný za prodlení při platbě.

5.  Případné cestovní náhrady včetně jízdného budou dodavateli ve faktuře proplaceny dle zákona o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb., v platném znění.

6.  Kupující neodpovídá za zpoždění platby způsobené tím, že faktura bude doručena na jinou adresu, než je adresa pro zasílání faktur uvedená v těchto Obchodních podmínkách a ve smlouvě.

IV. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na předmětu dodávky

1.  Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodávky v místě dodání zboží.

V. Smluvní pokuty

1.  Při prodlení s platbou ze strany kupujícího je prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

2.  Při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího je kupující oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši l % z ceny dodávky za každý započatý týden prodlení oproti termínu dodávky stanovenému ve smlouvě. Tento bod se nevztahuje na smlouvy uzavřené konkludentně (Čl. I.2, pís. c) těchto podmínek). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené prodlením prodávajícího, přesahující výši smluvní pokuty.

3.  Trvá-li prodlení déle než 15 kalendářních dnů, má kupující právo od smlouvy odstoupit a není povinen hradit žádné škody a náklady, které prodávajícímu s přípravou dodávky vznikly.

VI. Záruční podmínky

1.  Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, ručí prodávající za bezvadnou funkci a jakost zboží po dobu 24 měsíců od data převzetí dodávky.

VII. Vady dodávek

1.  Kupující je povinen uplatnit reklamaci na zjevné vady dodávky ve lhůtě 30ti dnů od převzetí dodávky. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou případně prodávající nepředložil doklady k dodávce (dodací list, atesty apod.).

2.   Při uplatnění reklamace uvede kupující popis vady a požadavek na způsob jejího odstranění. Je-li prodávající schopen vadu odstranit opravou nebo dodávkou nového bezvadného plnění do 15ti dnů od uplatnění reklamace, je kupující povinen přijmout způsob navržený prodávajícím. V opačném případě je prodávající povinen přijmout způsob navržený kupujícím při reklamaci.

3.  Po dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady je prodávající v prodlení s dodávkou nebo její částí a je za toto prodlení odpovědný. Vznikne-li kupujícímu takovým prodlením nebo nesplněním dodávky škoda, je za ni prodávající odpovědný do prokázané výše škody. Prodávající je povinen zahájit řízení o reklamaci nejpozději do 5ti dnů od doručení reklamačního zápisu.

VIII. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství

1.  Prodávající se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami obchodní tajemství a důvěrné informace, které mu byly kupujícím poskytnuty v rámci této smlouvy nebo při běžném obchodním styku. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy, včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i další informace, skutečnosti a podklady, které jsou kupujícím označené jako předmět obchodního tajemství.

2.  Prodávající je povinen udržovat důvěrné informace a obchodní tajemství kupujícího v tajnosti, přičemž je zejména nesmí zpřístupnit třetím osobám bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího v písemné formě, využít je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ku prospěchu třetích osob, nebo je použit k jiným účelům než k plnění smlouvy mezi jím a kupujícím. Prodávající je současně povinen zavázat povinností ochrany obchodního tajemství dle části VIII, čl. 1 těchto Obchodních podmínek všechny své pracovníky, jakož i všechny své subdodavatele, podílející se na dodávce.

3.  Poruší-li prodávající povinnosti k ochraně důvěrných informací a obchodního tajemství kupujícího, je povinen k náhradě škody vzniklé kupujícímu a dále k uhrazení smluvní pokuty 50.000 Kč za každé takové porušení.