Dynasig - špičková řešení pro signalizaci

Česky English Deutsch

Vítejte na stránkách Dynasig, spol. s r.o.

Špičková řešení pro dopravní signalizaci

Home > Zajímavosti > Legislativa
Legislativa

Legislativa

Pro lepší orientaci v problematice výstražné signalizace na pozemních komunikacích nabízíme vybraná ustanovení právních předpisů, metodických pokynů, technických norem a dalších dokumentů s touto problematikou souvisejících. S ohledem na realitu českého legislativního prostředí se tento přehled nesnaží o úplnost či sledování aktuálnosti dokumentů zde uvedených. Aktuální znění všech obecně závazných předpisů lze dohledat například na Portálu veřejné správy České republiky.

Složitost problematiky v českých podmínkách výmluvně ilustruje množství předpisů, zasažených směrnicí 2004/108/EC (elektromagnetická kompatibilita). Zatímco ve většině států EU stačil k transpozici směrnice jediný předpis (maximum byly tři v Maďarsku), v ČR je třeba změny, touto směrnicí způsobené, hledat v deseti (!) předpisech. (Více na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/emc/legislation/.)

Vybrané obecně závazné právní předpisy

13/1997 Sb Zákon o pozemních komunikacích
22/1997 Sb Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
173/1997 Sb Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
163/2002 Sb Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
190/2002 Sb Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
17/2003 Sb Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení nízkého napětí
616/2006 Sb Nařízení vlády, o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
89/106/EHS Směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků
2004/108/ES Směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

Ostatní vybrané dokumenty

Technické normy

ČSN EN 50293:2001 Elektromagnetická kompatibilita - Systémy silniční dopravní signalizace - Norma výrobku
ČSN EN 12352:2007 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla
ČSN EN 12368:2007 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla
ČSN 365601:2003 Systémy silniční dopravní signalizace
ČSN 365601-1:1997 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu
ČSN EN 12899-1:2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky
ČSN EN 12899-2:2008 Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky

Zásady, metodické pokyny

SJ-PK
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR)
TP66
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
TP65
Zásady pro dopravní značenbí na pozemních komunikacích
PPK-VOZ 11/2005
Požadavky na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků (ŘSD)
Příručka
Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla - část 1. (ŘSD)
Příručka
Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla - část 2. (ŘSD)